Novosti

Novo izdanje “Novog čoveka”

U izdanju ”Kairosa” objavljeno je novo izdanje Bognarove poeme ”Novi čovek” koja je svojevremeno ovenčana nagradama ”Isidora Sekulić” i ”Rade Drainac” i o kojoj je Čedomir Mirković napisao sledeće reference: ”Tragove dobro poznate Bognarove pesničke doslednosti i opredeljenosti otkrivamo, najpre, u opsesivnoj zainteresovanosti za ključni kontrast na kojem su sazdani i čovek i ljudski rod: u pulsacijama božanskih i satanskih impulsa, u dualizmima fizičkog i duhovnog, u naizmeničnosti padanja i uzdizanja, u bliskosti haosa i saglasja, u uzajamnosti destrukcije i stvaranja…U motivsko-tematskom središtu Bognarove poeme „Novi čovek” nalaze se duhovno uzdizanje (nakon dubokog pada), traženje smisla, prikupljanje dokaza o nadmoći božanskih poredaka nad destruktivnošću i haosom. Opore i skeptične spoznaje o sveprisutnoj bestijalnosti, o nasilju i o neosetljivosti, te o pustoši i samoći kao posledicama izgubljene autentičnosti, predstavljaju, i ovde, značenjske okvire i čine organsku vezu – sadržinsku, semantičku, smisaonu – s prethodnim pesničkim knjigama „Novi potop” i „Novi Nojev kovčeg”. Međutim, ontologija ove zbirke – bogate reminiscencijama iz antičke i hrišćanske mitologije, kao i lucidnim uočavanjima koja svedoče o intelektualnoj zrelosti – usaglašena je s linijom divinizacije čoveka (put „od letargije do liturgije”, težnja za blaženstvom i mudrošću). Podređivanje jezika refleksije i klasičnoj dramaturško-kompozicijskoj liniji poeme obezbedilo je ovoj knjizi Zorana Bognara stilsku ujednačenost, poetičku konzistentnost, asocijativno penušanje i zaista snažan poetski elektricitet.

Top